Általános Szerződési Feltételek

Hatályosság: 2016.04.30 –

A Credit Control Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság elektronikus belföldi és nemzetközi jogi, üzleti és céginformációs szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó feltételeket, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.) Jelen ÁSZF alkalmazása során:

Szolgáltató:

Cégnév: Credit Control Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49
Cégjegyzékszám: 01-09-562111
Adószám: 12177705-2-41
Weboldal: www.creditcontrol.hu
Levelezési cím: 1554 Budapest, Pf.: 25.
E-mail cím: web@creditcontrol.hu
Telefonszám: 06-1/505-5330
Fax: 06-1/215-63-05


Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely Felhasználói Szerződést köt a Szolgáltatóval a Szolgáltatás igénybevételére.

Szerződő Felek: Szolgáltató és Felhasználó együttesen.

Felhasználói Szerződés: a Szolgáltató, a Felhasználó – és amennyiben a Számlafizető a Felhasználótól eltérő személy, úgy a Számlafizető – között papír alapon, elektronikus úton vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz útján létrejött szerződés, amelyet az ÁSZF és a felek által kötött külön egyedi felhasználói szerződés együttesen alkot.

Számlafizető: amennyiben a Felhasználói Szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy maga a Felhasználó, egyéb esetben a Felhasználói Szerződésben számlafizetőként megjelölt szerződő fél (harmadik személy javára szóló szerződés).

Szolgáltatás: a Szolgáltató részéről a Felhasználó számára biztosított belföldi és nemzetközi online jogi, üzleti, céginformációs szolgáltatás igénybevételi lehetőségének biztosítása. A Szolgáltatás a Szolgáltató által hozzáférhető legális források kutatása, a gazdaság alanyaira vonatkozó információ, adatbázis összeállítása, amely a Szolgáltató válogatását, rendszerezését, összehangolását és az általa kialakított, összegyűjtött vagy összeszerkesztett üzleti információ kifejtését, az ahhoz való különböző módokon való hozzáférést és annak értékelését foglalja magába.

Üzleti- és céginformáció: a gazdasági élet szereplőire, vagy azok egy csoportjára vonatkozó bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, tény vagy információ.

Üzleti-, céginformációs szolgáltatás: üzleti, céginformáció gyűjtése, rendszerezése, a gazdasági szereplőkre egyesével, vagy azok meghatározott csoportjára vonatkozó, önmagában vagy értékeléssel ellátott adatszolgáltatás, melyet online elérés formájában használhat a Felhasználó a piac megismeréséhez, üzleti döntéseinek támogatásához, kockázat-elbírálási, partner ellenőrzési, beszerzési, értékesítési, marketing tevékenységéhez kapcsolódóan.

Előfizetési díj: a Felhasználó által a Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetendő díj, mely a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírással minősül teljesítettnek. A szolgáltatási díjakat a Felhasználási Szerződés tartalmazza.

Nemzetközi kredit: a Felhasználó által a Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetendő ellenérték. A nemzetközi kreditek forintértékét a Felhasználási Szerződés tartalmazza.

II. A FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, IDŐTARTAMA, HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

A szerződés időtartama
2.) Szerződő Felek között a szerződés – jelen ÁSZF vagy a Szerződő Felek eltérő rendelkezése hiányában – egy éves határozott időtartamra jön létre, mely annak elteltével minden évben automatikusan meghosszabbodik további egy évre. Amennyiben a Felhasználó a szerződést annak lejárata előtt 30 nappal írásban felmondja, a szerződés a felmondási idő lejártával megszűnik.

3.) Ha a szerződés Felhasználó általi rendes felmondására a 2.) pont megsértésével – különösen az ott meghatározott határidő előtt – kerül sor, a Felhasználó köteles megfizetni a Szolgáltató részére az egy éves határozott időtartamból még hátralévő időszakra esedékes előfizetési díjakat.

A szerződés létrejötte
4.) A szerződés főszabályként papír alapon írásban, a Szerződő Felek általi aláírás, amennyiben a Szerződő Felek a megállapodás aláírásakor kölcsönösen nincsenek jelen, úgy a Felhasználó által aláírt szerződés Szolgáltatóhoz történő beérkezése napján jön létre.

5.) Érvényesen jön létre a szerződés akkor is, ha azt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) megfelelően, kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz segítségével hozzák létre a Szerződő Felek.

6.) A szerződés érvényesen jön létre akkor is, ha azt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:82-85. §, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekert.) 5-6. § alkalmazásával kizárólag – az elektronikus levelezés kivételével – elektronikus (online) eszköz segítségével hozzák létre a Szerződő Felek.

7.) Távollévők közötti szerződés megkötése előtt a Szolgáltató a Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésében felsorolt körülményekről világosan és közérthető módon tájékoztatja a Felhasználót. A tájékoztatás különösen az alábbi körülményekre terjed ki:

 • a) a Szolgáltató cégneve, székhelye, telefonos elérhetősége,
 • b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzői,
 • c) a Szolgáltatás ellenértéke és annak járulékos költségei,
 • d) a fizetés és teljesítés egyéb feltételei,
 • e) a szerződés legrövidebb időtartama,
 • f) az Általános Szerződési Feltételek, melyet a Felhasználó a telefonos szerződéskötéssel egyidejűleg megismer és elfogad.

8.) Távollévő felek között (faxon, e-mailben, telefonon) kötött szerződés esetén a Kormányrendelet 20. § (2) bekezdés értelmében a Felhasználót megilleti a 14 napon belül történő, indoklás nélküli elállás joga. Amennyiben a szerződés létrejöttére vonatkozó nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a Felhasználót 14 napon belül az indokolás nélküli felmondás joga illeti meg. A Kormányrendelet 20. § (2) bekezdésében foglaltakról a Szolgáltató minden esetben tájékoztatni köteles a Felhasználót.

9.) A Szolgáltató az ÁSZF rendelkezéseit a https://creditonline.hu weboldalon hozzáférhetővé teszi a Felhasználók számára olyan módon, hogy azok bármikor előhívhassák és tárolhassák azt [Ekert. 5. § (1) bekezdés].

10.) Az Ekert. 5. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségét a Szolgáltató a https://creditonline.hu weboldal szoftverének szerződéskötésre vonatkozó alkalmazása keretében teljesíti, így tájékoztatást nyújt különösen:

 • a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni;
 • b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;
 • c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről;
 • d) a szerződéskötés lehetséges nyelveiről;

11.) A Szolgáltató biztosítja, hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni [Ekert. 6. § (1) bekezdés]. A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól [Ekert. 6. § (2) bekezdés]. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A szerződés módosítása
12.) A szerződés módosítására sor kerülhet a Szerződő Felek közös megegyezésével, vagy a 13.) pontban felsorolt okok fennállása esetén a Szolgáltató egyoldalú jognyilatkozatával.

13.) A Szolgáltató jogosult a szerződés egyoldalú módosítására, ha:

 • a) azt jogszabályváltozás, bírósági vagy hatósági döntés indokolja;
 • b) azt a Szolgáltatás körülményeiben a szerződés megkötése vagy legutóbbi módosítása óta bekövetkezett lényeges változás indokolja;
 • c) a Szolgáltató módosítja az ÁSZF rendelkezéseit.

14.) A Szolgáltató a szerződés módosításáról a weboldalon elhelyezett hirdetmény útján értesíti a Felhasználót a módosítás hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően. A hirdetmény tartalmazza a pontos utalást a Felhasználói Szerződés módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Felhasználói Szerződés elérhetőségét, valamint a Felhasználót az egyoldalú szerződésmódosítás miatt megillető jogokra vonatkozó tájékoztatást.

15.) Amennyiben a szerződés egyoldalú módosítása a Felhasználó jogait csorbítja, illetve a kötelezettségeit terhesebbé teszi és a Felhasználó a módosítást nem kívánja elfogadni, a hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül, jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a Felhasználói Szerződést a módosítás hatálybalépését megelőző napra. A hirdetmény a közzétételétől számított 5. munkanapon kézbesítettnek minősül.

A szerződés megszűnése
16.) A Felhasználói Szerződés megszűnik, ha

 • a) bármelyik Szerződő Fél jogutód nélkül megszűnik/ meghal;
 • b) b) a teljesítés lehetetlenné válik.

A szerződés megszüntetése
17.) Bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a Felhasználói Szerződést, amennyiben a másik Fél bizonyítható módon

 • a) szándékos vagy súlyos szerződésszegést, jogszabálysértést követ el;
 • b) szerződésszegést vagy jogszabálysértést követ el és az e tényről kapott írásbeli felszólítás ellenére a szerződésellenes vagy jogszabálysértő magatartással nem hagy fel haladéktalanul, az ilyen állapotot nem szünteti meg haladéktalanul, avagy ismételten elköveti azt, illetve e magatartása következményét haladéktalanul, de legkésőbb az írásbeli felszólításban meghatározott póthatáridőn belül nem orvosolja.

18.) Jelen ÁSZF alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek minősül különösen az Előfizetési díj megfizetésének elmulasztása, a Szolgáltató szerzői jogvédelem alatt álló személyi és vagyoni jogainak felróható megsértése, a Felhasználó titoktartási kötelezettségének megsértése, a másik Fél üzleti jó hírének csorbítása.

19.) A Szerződő Felek írásba foglalt közös megegyezésükkel a Felhasználói Szerződést megszüntethetik.

III. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE, TARTALMA

A szolgáltatás igénybevétele
20.) A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges infrastruktúra – hardver és szoftver – biztosítása a Felhasználó feladata, amelynek költségei is a Felhasználót terhelik.

21.) A Szolgáltatás nyújtása megkezdésének feltétele az Előfizetési díj határidőben történő, előzetes megfizetése. A Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét, az ennek megkezdéséhez szükséges ügyviteli, adminisztrációs és technikai feladatai ellátását követően a Felhasználói Szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül biztosítja a Felhasználó számára.

22.) A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges rendszerazonosítót a Szolgáltató biztosítja a Felhasználó részére. A rendszerazonosító kizárólag egy adott Felhasználóhoz van hozzárendelve.

23.) A megkapott rendszerazonosító titokban tartásáért a Felhasználó felelős. Köteles azt bizalmasan kezelni, titokban tartani, azt harmadik személy részére nem teheti hozzáférhetővé, annak nem adhatja át.

24.) A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében a rendelkezésre állást, a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét és az ahhoz való hozzáférést biztosítja a Felhasználó részére.

25.) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás bárminemű módosítására, különösen jogszabályváltozás vagy a technika vívmányainak fejlődésére való tekintettel.

26.) A Szolgáltató az online Szolgáltatást az interneten történő elérhetőség útján biztosítja.

27.) A Szolgáltatás minden nap 0-24 óra időintervallumban érhető el azzal, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás elérhetősége tekintetében éves szinten 99%-os rendelkezésre állási időt garantál.

28.) A Szolgáltató – lehetőség szerint előzetes értesítést követően – a hozzáférést karbantartás, hibaelhárítás miatt átmenetileg korlátozhatja. A karbantartásnak, hibaelhárításnak lehetőség szerint 22:00 és 06:00 közé kell esnie.

29.) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás különböző elemei eltérő időszakonként aktualizált és felülvizsgált információk halmazából állnak. Erre tekintettel a Szolgáltató a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó által az igénybevétel időpontját megelőző utolsó felülvizsgálat, adatgyűjtés, külső adatszolgáltató információjának átadása eredményeként rögzített, aktualizált adatok közlését foglalja magában. Ebből következően a Szolgáltató nem felelős a felülvizsgálat és a Szolgáltatás Felhasználó általi igénybevételének időpontja között bekövetkezett esetleges változások közlésének elmaradásáért.

A szolgáltatás tartalma
30.) A szerződés tartalma a Felhasználó számára a Szolgáltató által biztosított online Üzleti és céginformációs szolgáltatás, amely a közérdekű adatokat tartalmazó, nyilvános, az állami szervek által vezetett hivatalos adatok összesítése és feldolgozása útján a gazdasági élet szereplőiről – értékeléssel vagy anélkül – információkat ad. Ezek közé tartozik különösen a minősítés, a hitelkeret megállapítása, a negatív esemény bejegyzése. A Szolgáltató által a Felhasználó rendelkezésére bocsátott adatok lehetőséget biztosítanak az üzleti kockázat elbírálására, a partnerek vizsgálatára és ellenőrzésére, vagy más egyéb üzleti döntések meghozatalához szükséges információk megismeréséhez.

IV. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, SZERZŐI JOGVÉDELEM

31.) A Szolgáltatás a Szolgáltató tulajdona, tartalma és formai elemei a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.), a vonatkozó nemzetközi egyezmények, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll, ilyennek minősül különösen a Szolgáltatás alapját képező program, az ezekhez kapcsolódó írásos dokumentumoknak és ezek összes másolatának valamennyi joga.

32.) A Szolgáltató fenntart magának minden olyan jogot – különösen a szerzői jogi védelem alapján keletkező jogait -, amelyet felhasználási szerződés keretében nem ruházott át.

33.) A Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás alapját képező adatbázis és program nem kizárólagos felhasználási jogát biztosítja a Felhasználó részére, ezért a Szolgáltatást, illetve az abból nyert adatokat, információkat kizárólag a Felhasználó használhatja a Felhasználói Szerződésben meghatározott feltételek szerint, saját jogszerű tevékenysége végzésére a szükséges és indokolt mértékben, amely keretében az adatbázis tartalmához való jogszerű hozzáféréshez és annak rendeltetésszerű felhasználásához szükséges cselekményeket (különösen kimásolás, újrahasznosítás) elvégezheti, azonban e tevékenység keretein túlmenően,

 • a) azokat tilos terjeszteni;
 • b) tilos az adatbázis egészét vagy annak jelentős részét kimásolni, újrahasznosítani, továbbá tilos az adatbázis akár jelentéktelen részét ismételten és rendszeresen kimásolni, illetve újrahasznosítani, ha az sérelmes az adatbázis rendes felhasználására, vagy indokolatlanul károsítja a Szolgáltató jogos érdekeit;
 • c) tilos a Szolgáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló üzleti tevékenység végzése az adatbázis akár jelentéktelen része vagy a Szolgáltatás útján nyert azonos jellegű adatok és információk felhasználásával (versenytilalmi klauzula);
 • d) a programot tilos átdolgozni, feldolgozni, fordítani, módosítani, a jogszerű felhasználáshoz szükséges mértéket meghaladóan a felépítését feltáró vizsgálatot végezni rajta, forráskódot előállítani.

34.) A Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó veheti igénybe, az őt megillető jogosultságok nem átruházhatóak.

35.) A Szerződő Felek a Felhasználási Szerződésben akként rendelkezhetnek, hogy külön díjazás ellenében a Szolgáltatáshoz a Felhasználón kívül, annak munkavállalói is hozzáférhetnek. A Szolgáltatás igénybe vétele szempontjából Felhasználónak és nem harmadik személynek minősül a Felhasználóval munkaviszonyban álló személy. A Szolgáltatást ebben az esetben is kizárólag a Felhasználási Szerződésben meghatározott számú, a Felhasználóval munkaviszonyban álló személy veheti igénybe.

36.) A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót, mint forrást kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása alapján nevezheti meg.

37.) A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásból származó adatok jogszerű felhasználásáért kizárólagosan felel, e tekintetben a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

38.) A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását korlátozni, szüneteltetni, amennyiben azt tapasztalja, hogy a Felhasználói Szerződésben, jogszabályban rögzített szabályok megszegésével, kijátszásával, rendeltetésellenesen, jogszerűtlenül veszik igénybe a Szolgáltatást.

V. AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ MEGFIZETÉSE

39.) Az Előfizetési díj mértékét a Szerződő Felek által megkötött egyedi Felhasználói Szerződés tartalmazza.

40.) Az Előfizetési díj előre egy összegben fizetendő, amelynek megfelelően a Szolgáltató előre állítja ki a számlát.

41.) A Felhasználói Szerződés aláírásával a Számlafizető kijelenti, egyúttal kötelezi magát arra, hogy a Felhasználói Szerződésben megjelölt elektronikus levelezési címére a Szolgáltató által küldött elektronikus számlát befogadja, az abban foglalt Előfizetési díjat a Szolgáltató részére megfizeti.

42.) Az Előfizetési díj évente – első alkalommal a Felhasználói Szerződés megkötését követő első – fordulónappal, legfeljebb a KSH által a fordulónapot megelőző hónapban közzétett, a megelőző egy évre vonatkozó fogyasztói árindexnek megfelelő mértékben emelkedhet.

43.) A Számlafizető a számlában foglalt Előfizetési díj teljes összegét köteles a Szolgáltató bankszámlaszámára átutalás útján teljesíteni a számlán rögzített fizetési határidőig, amely a számla kiállításától számítva nem lehet kevesebb 8 napnál.

44.) Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató írásban, póthatáridő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel, felszólítja a Számlafizetőt a fizetési kötelezettsége teljesítésére. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás korlátozására vagy szüneteltetésére.

45.) A Számlafizető a fizetési késedelem idejére, a késedelembe esés napjától kezdődően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti mértékű késedelmi kamat és vállalkozás esetén 40 € összegű behajtási költségátalány fizetésére köteles.

46.) Amennyiben a Számlafizető a Felhasználótól eltérő személy, úgy a Számlafizető és a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a Felhasználói Szerződésből eredően a Szolgáltató felé fennálló, bármelyiküket terhelő valamennyi fizetési kötelezettség teljesítéséért egyetemlegesen felelnek.

VI. FELELŐSSÉG

47.) A Szolgáltatás a háttér-tájékoztatás céljával készült, amelyben eltérő fajsúlyú és eltérően minősítendő céginformációk vannak, amelyek támpontként kezelendők. A Szolgáltatásból nyert információk felhasználása előtt az adatok eredeti forrásának ellenőrzése indokolt.

48.) A Szolgáltató szavatolja, hogy a Szolgáltatás tartalma összhangban van a hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályokkal, valamint, hogy a Szolgáltatásból kinyerhető adatok forrásai állami adatbázisok, amelyek közérdekű adatokat tartalmaznak, ezért a honlap információinak saját célra történő használatához harmadik személy hozzájárulása nem szükséges.

49.) A Szolgáltatás nyilvános és közérdekű adatokat tartalmazó állami nyilvántartásokon alapul, adattartalma szükségszerűen megegyezik azok tartalmával, így a tartalom helyességével kapcsolatos felelősség az állami adatbázisok birtokosát, azaz az adatgazdákat terheli. A Szolgáltató a Szolgáltatás adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle elvárhatót elkövet, és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, ugyanakkor a tartalom létrehozásához felhasznált források hibájáért, illetve mindazon bekövetkező kárért, amelyek oka a forrásokban fellelhető adatok helytelen tartalma, mindennemű felelősséget kizár. A Szolgáltató az adatbázisba kerülő céginformációk valóságtartalmát nem vizsgálja, így a Szolgáltatás az üzleti döntések előkészítéséhez tájékoztató információként használható csak, kizárólag erre alapozva nem hozható üzleti döntés.

50.) Amennyiben a Szolgáltatást a Felhasználó munkavállalója is igénybe veszi, úgy a Felhasználó e harmadik személy magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha a Felhasználónak nem volt joga a Szolgáltatás igénybevételét harmadik személy számára lehetővé tenni, a Felhasználó felelős mindazokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be.

VII. ADATVÉDELEM

51.) A Szolgáltató a Felhasználó, illetve a Számlafizető adatait a szerződéskötéssel, a Felhasználói Szerződéssel, a Szolgáltatással, a teljesítéssel, a számlázással, a követelés érvényesítésével, a hibabejelentéssel kapcsolatos kérdésekkel, további üzleti ajánlat küldésével összefüggésben bizalmasan kezeli.

52.) A Szolgáltató adatkezelésének részletes szabályait, az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

VIII. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

53.) A Felhasználói igények magas színvonalon történő kiszolgálása érdekében a Szolgáltató munkanapokon 08:00 órától 16:00 óráig ügyfélszolgálati irodát működtet.

54.) Az Ügyfélszolgálaton személyes ügyfélfogadásra kizárólag előzetes időpont-egyeztetést követően van lehetőség. A telefonos elérhetőség a 53.) pontban meghatározott nyitvatartási időben folyamatos.

55.) Az Ügyfélszolgálat e-mail, telefon és fax elérhetőségei a Szolgáltató elérhetőségeivel azonosak.

56.) Az Ügyfélszolgálat felvilágosítást nyújt a szerződéskötéssel, a Felhasználói Szerződéssel, a Szolgáltatással, a teljesítéssel, a számlázással, a követelések érvényesítésével kapcsolatos kérdésekben, továbbá fogadja az esetleges hibabejelentéseket és panaszokat.

IX. A NEMZETKÖZI CÉGINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS

57.) A nemzetközi céginformációs szolgáltatás vonatkozásában jelen ÁSZF rendelkezései az e címben foglalt eltérésekkel alkalmazandók.

58.) A Felhasználónak lehetősége van valamennyi külföldi és magyar gazdálkodó szervezetről információt kérni a Felek között létrejött egyedi Felhasználói szerződés alapján.

59.) A szerződés tartalma a Felhasználó számára a Szolgáltató által biztosított nemzetközi online Üzleti és céginformációs szolgáltatás, amely a nemzetközi céginformáció szolgáltatók által rendelkezésre bocsátott adatok és egyéb nemzetközi céginformációs adatforrások összesítése és feldolgozása útján a gazdasági élet szereplőiről – értékeléssel vagy anélkül – információkat ad. A Szolgáltató által a Felhasználó rendelkezésére bocsátott adatok lehetőséget biztosítanak az üzleti kockázat elbírálására, a partnerek vizsgálatára és ellenőrzésére, vagy más egyéb üzleti döntések meghozatalához szükséges információk megismeréséhez.

60.) A Szolgáltatás nyújtása megkezdésének feltétele a Nemzetközi kredit előzetes megfizetése.

61.) A Nemzetközi kredit értékét a Szerződő Felek által megkötött egyedi Felhasználói Szerződés tartalmazza.

62.) A Nemzetközi kredit előre egy összegben fizetendő, amelyről a Szolgáltató utólag állítja ki a számlát.

63.) A Szolgáltató az információk készítése során interjúmódszert is alkalmazhat.

64.) A nemzetközi céginformáció a Szolgáltató know-how-ja szerint kerül elkészítésre.

65.) A Szolgáltató kizárja felelőségét abban az esetben, ha az adott cégre vonatkozó információk valamilyen okból nem elérhetőek, vagy adatai nem szerepelnek a nyilvántartásokban (például az adatok titkosak, a cég megszűnt).

X. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

66.) Amennyiben a Felhasználói Szerződés eltérően nem rendelkezik, a Szerződő Felek között bármiféle közlés, tájékoztatás, kérés, megrendelés, egyéb értesítés csak írásban, magyar nyelven érvényes és hatályos.

67.) A Fél a Felhasználói Szerződésben rögzített, illetve a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban rendelkezésre bocsátott adataiban bekövetkezett változásról haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik Felet. A változásról szóló szabályos értesítésig a korábbi adatok alapján kézbesített értesítést átvettnek kell tekinteni. A Fél az értesítési kötelezettségének elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért felelősséggel tartozik.

68.) A Szerződő Felek a Felhasználói Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Ha a tárgyalások nem vezetnének eredményre, a Szerződő Felek a Felhasználói Szerződésből származó vagyoni jogvitáik elbírálására kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, hatáskör hiányában a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

69.) A Felhasználó a Felhasználói Szerződés aláírásával hozzájárul a nevének referenciaként történő felhasználásához.

70.) A Felhasználói Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a Szerződő Felek között a Felhasználói Szerződés tárgyában esetleg korábban létrejött bármilyen írásbeli vagy szóbeli megállapodás, valamennyi szokás, amelynek alkalmazásában a Szerződő Felek korábban megegyeztek, és valamennyi gyakorlat, amelyet korábban egymás között kialakítottak hatályát veszti és jogviszonyukban a Felhasználói Szerződésben foglaltak az irányadók, amely a Szerződő Felek valamennyi, általuk lényegesnek minősített kérdésben való teljes megállapodását tartalmazza (parol evidence elve).

71.) A Felhasználói Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak e rendelkezésekre kell alkalmazni, az érvénytelenség a Felhasználói Szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Szerződő Felek a Felhasználói Szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.

72.) A Felhasználó az egyedi Felhasználó Szerződés aláírásával kijelenti, hogy

 • a) az egyedi szerződés, valamint az ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően megismerte és azokat kifejezetten elfogadta;
 • b) a jogszabályoktól való eltérő rendelkezésekről a Szolgáltató külön tájékoztatta, amely tájékoztatást megfelelőnek tartja, mindezen rendelkezéseket megismerte, tudomásul vette, azokat kifejezetten elfogadja; továbbá
 • c) a Felhasználói Szerződést mindezen rendelkezésekkel együttesen érvényesen létrejöttnek tekinti.

73.) A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk., az Ekert., a Kormányrendelet, az Szjt., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak.

74.) Jelen ÁSZF a kihirdetését követő napon lép hatályba.